תנאי שירות

תקנון ותנאי שימוש לאתר ”ThePlug“

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.theplug.co.il

1.2.  תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.3.  כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.4.  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה, באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.5.  שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.

1.6.  בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.7.  המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.8.  השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.

1.9.  תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.


1.כללי


  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.theplug.co.il  
  2. תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  3. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.
  4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה, באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.
  5. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תקנון זה.
  6. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  7. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  8. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב.
  9. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.


2.הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1. כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2. באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2. בית העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.3.רכישת מוצרים:


3.1. בית העסק ייאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף 2.1 לעיל (להלן "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן:"הזמנה")

3.2. כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות מידה, צבע וכמות.

3.3. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמא

ולמלא טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה"). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדוייקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, מיקוד, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף 3.4 להלן.

לצורך המשלוח, יידרש הלקוח לבחור חלון זמן לביצועו מבין האפשרויות שיוצגו באתר.

מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה.

 

מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

 

 

3.4. בנוסף למידע האמור בסעיף 3.3 לעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח כדלקמן:

 

3.4.1. כרטיס אשראי.

 

או 

 

                                                                               PayPal   .3.4.2

 

3.5. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של בית העסק וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.


3.6. לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים 3.3-3.4 לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור "רכישה" (להלן: "ביצוע ההזמנה"). באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 להלן.


3.7. לאחר שהתקבל אצל בית העסק אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, ובית העסק ווידא כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה(".


3.8. למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף ל:

3.8.1. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי- אימות פרטי האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל בית העסק. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר ובית העסק לא יהיה מחוייב כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.8.2. זמינות המוצר במלאי בית העסק במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי בית העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, בית העסק יהיה רשאי שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא יהיה בית העסק מחויב לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של בית העסק להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לבית העסק או לבטל את החיוב ככל שבוצע.


3.9. בית העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.


3.10. בית העסק רשאי לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי בית העסק, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:

3.10.1 ברכישת בגדי ו/או מוצרי גברים- ללא עלות.

3.10.2 ברכישת בגדי ו/או מוצרי נשים- ללא עלות.

3.10.3 ברכישת בגדי ו/או מוצרים אשר נשלחים לחו"ל – המחיר ישתנה בהתאם לייעד המבוקש.

תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

3.11. בית העסק רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאי בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.


.4 מועדי אספקה, הובלה ומשלוח 


4.1. לאחר אישור ביצוע ההזמנה בית העסק ייספק את ההזמנה לכתובת בישראל,בחו"ל שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: "המשלוח").

4.2. לפני ביצוע המשלוח תישלח ללקוח הודעת SMS.

4.3. בכפוף לאמור בסעיף 7.7 להלן, בית העסק ייבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמו, בהתאם לחלון הזמן שנבחר על ידי הלקוח בעת הרכישה. 

"ימי עסקים": ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

4.4. לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדוייקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחוייב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.5. בית העסק ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך 7 ימי עסקים.5.שירות לקוחות

5.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק באחד מהאמצעים הבאים:

- בטלפון: 050-8367243 בימים א' – ה', בין השעות 11:00-18:00.

- בדואר אלקטרוני: help@theplug.co.il

- באינסטגרם בעמוד Theplugil.


6.ביטולים והחלפות מוצרים


6.1.  לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2. ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

6.2.1. כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של בית העסק כאמור בסעיף 5 לעיל.

6.2.2. בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף 6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, ובית העסק יחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.


6.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

6.3.1. סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של בית העסק כאמור בסעיף 5 לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

6.3.2. בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף 6.3 זה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לכתובת "המושבה 3 חדרה" או לדואר ישראל אשר נמצא ברחוב "הרברט סמואל54 "חדרה, במיקוד: 3831628, בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. 

6.3.3.  בכפוף לאמור בסעיף 6.3.2 לעיל, בית העסק Theplug יחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.3.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף 6.3.3 זה, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות צ'ק מזומן שיימסר ללקוח / יישלח בדואר לכתובת שהוזנה בעת ההזמנה, הכל- בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לבית העסק.

6.3.4. ללמען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף 6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.

6.4. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

6.4.1.  על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק או בעל פה כאמור בסעיף 5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי בית העסק, על פי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

6.4.2. במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות:

6.4.3. ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ונציג מבית העסק ייצור קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

6.4.4. הושב המוצר הפגום אל בית העסק , יחזיר בית העסק ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.4.1 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, יחזיר בית העסק ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

6.4.5. ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לבית העסק(להעיל סעיף 6.3.2.), כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, וכשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5. החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.5.1. לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור בסעיף 6.4 לעיל (כגון, במקרים של מידה לא מתאימה), מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 5 לעיל, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה. 

6.5.2.  החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.3. מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים.


6.6. ביטול הזמנה ע"י בית העסק:

6.6.1. בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מבית העסק לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה, יהיה בית העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הזמנת הלקוח, ובמקרה כאמור תישלח ללקוח הודעת על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.


6.7. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.


7. אחריות ושירות


7.1. בית העסק “The plug" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את בית העסק. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

7.3. תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את בית העסק. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.4. בית העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר בית העסק לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.5. בכל מקרה לא יישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

7.6. בכפוף לכל דין, בית העסק לא יישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו בית העסק ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.                                 


7.7. על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, בית העסק לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של בית העסק, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.8. פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בית העסק באופן האמור בסעיף 5 לעיל לקבל המידע ו/או מידע נוסף. בית העסק אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות ההוראות המוצגות על תווית היצרן הצמודה לבגד, ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.

7.9. בית העסק לא אחראי, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). בית העסק אינו מתחייב כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.


8. קניין רוחני 

8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של בית העסק "Theplug" מראש ובכתב.

8.3. אין לעשות שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י בית העסק, בבסיס הנתונים של בית העסק, ברשימות המוצרים המופעימים בו או בפרטים אחרים שמפרסם בית העסק בלא קבלת הסכמת בית העסק מראש ובכתב.

8.4. בית העסק מתיר להציע את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINE”), או לעמוד הבית בלבד. בית העסק יהיה רשאי להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמו פוגע באינטרסים של בית העסק או בקניינו.

8.5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו בית העסק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב.

8.6. שם העסק המורשה, השם Theplug וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של בית העסק (בין אם נרשמו ובין אם לא) – הם כולם של בית העסק בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתו בכתב ומראש.

8.7. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בית העסק. כל שימוש בקניינו זה של בית העסק יעשה על פי הוראות תקנון זה בלבד.

8.8. אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.


10. תנאים נוספים 


10.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית משפט השלום בחדרה בלבד.

10.2. בית העסק שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.